Ĉakroj ĉiutago

04 février 2008

Kio estas la Kosma Leĝo ?

fromIan_chakrasLa ĉakroj estas energiaj zonoj de la homa korpo. Troveblas sep ĉefaj, kiuj viciĝas de la malsupra korpo ĝis la kapsupro. Neniu ĉakro estas supera ol la alia. Iuj partoprenas la konstruadon de homaj ĉeloj. Iliaj agadoj estas gravaj ĉar ili ekvilibrigas la tutan korpon. Se unu ĉakro malekvilibras, oni ne povas farti plene bone. La saĝaj Hindoj simboligas la homan evoluon uzante sep ĉakrojn . Tiu scio kapablus alporti kaj disdoni energiojn por ĉiu bona ago. Do estas tre grave sin analizi tre ofte. Laŭ jogo, akupunkturo kaj aliaj hindaj kaj ĉinaj tradiciaj sciencoj, iu el la energinodoj en la korpo, el kiuj la sep precipaj sidas laŭ la vertebraro: kutime oni kalkulas sep ĉakrojn, kiuj situas apud anuso, seksorgano, umbiliko, brusto, gorĝo, frunto kaj verto.

Fonto: http://reta-vortaro.de/revo/art/cxakr.html
Posté par VortexEnergetik à 18:54 - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]

Posté par VortexEnergetik à 04:02 - Commentaires [0] - Permalien [#]


04 mars 2008

La unua cakro estas la Miladara.

25243805La unua cakro estas la Miladara au baza cakro. Gi trovigas inter la anuso kaj la ekstera seksorgano. Je la malantaua flanko de tiu punkto deiras la grava meridiano Governestro kaj je la antaua flanko deiras la alia grava meridiano Konceptejo (ties unua punkto Du Maj kongruas kun Muladro). Gi koncernas la materian, izikan ekziston, la vivenergion de la korp-volo pri estkurago kaj postvivado. Tial gi estas ligita al angado, trinkado, sekureco, mono kaj laboro. En sia plej primitiva formo ci tiu cakro evidentigas en agresemo, erfortigo, bruo, sencela kolektado de posedo, sennuanca pensado pri aliuloj, egoismo, klara sed naiva istingo inter bono kaj malbono. Libera energifluado rezultos en neelcerpebla laborforto, granda fizika kaj mensa stabileco, solida disradiado kaj fidindeco. Tiaj homoj staras fikse sur la tero. Laulitere tio okazas per la cakroj en la plandoj, kiuj estas rekte ligitaj al la Muladro. Jogo kaj aliaj sistemoj uzas la plandojn rekte en siaj ekzercoj pri surterigo. Se la cakro montras blokadon, estas nebalancita, oni ne staras surtere per ambau kruroj (t.e. ne estas stabila, realisma).

Tio rezultos en timo, angoro, laceco, elcerpigo, peniga fizika realeco. Fizike ci tiu cakro estas ligita al la vostosto kaj suba cakro. Gi estas asociita kun la flarado, do la nazo (esence dum casado!) Gi kontrolas la reproduktan seksagon. Krome gi estas asociita kun la cifero UNU, la koloro ruga (kelkaj doktrinoj asertas flava) kaj la sono do. Tiu sono estas via propra baza tono, kiu ec povas sangigi pro cirkonstancoj (facile trovebla per kantado de diversaj tonoj; tiu kiu plej facilas kaj placas estas via DO. Kelkaj doktrinoj asertasla fiksan tonon C anstatau do. Tio ne gustas car homoj diferencas. Inverse oni povas influi la cakron per la ruga koloro (nenecese sur la cakra loko) kaj la sono do. Precipe tambura muziko pozitive influas gin (ankau aliaj tonoj). Laste la cakro asociigas kun la vivperiodo de la naskigo kaj gis cirkau 7 jaroj. Estas la periodo de sinmalkovro kaj egocentrismo. La elemento, kiu apartenas al la baza cakro, estas la tero. La cakretoj en la plandoj estas ankau nomataj tercakroj. Kernvorto por la baza cakro estas mi. Mi preterlasas la diversajn mistikaj ecojn kaj karakterizojn imputitajn de doktrinaj guruoj/majstroj, kaj kiuj estas dubindaj au subjekto de kvereloj inter dogmoj. Ja estas tiuj, kiuj satas mistifiki kaj komplikigi la aferojn, por pli facile alproprigi al si sagecon kaj autoritaton, kaj tiel influi, subigi kaj obeiigi aliulojn, t.n. disciplojn au adeptojn, por ke ili dependigu de tiuj guruoj. Krisnamurti ja ne sencele avertadis kontrau ciuj guruoj (ankau si mem) kaj rekomendis, ke ciu estu sia propra guruo!

Posté par VortexEnergetik à 16:44 - Commentaires [0] - Permalien [#]

06 mars 2008

La 2-a ĉakro estas la Svadistana

Image2 

Gi trovigas 2 fingrolargoj sub la umbiliko. Gi estas la pezo centro de nia korpo. En Japanio oni nomas tiun centron HARA. En diversaj aziaj kulturoj la ventro estas konsiderita gravega centro. Kiam en Europo solida, fidinda persono estas nomita iu kun spino, tiam la japanoj nomas tiun individuon hara-no-hito, viro de la ventro. Iuj parolas pri ventra cerbo. Ankau en la okcidento oni povas diri al tro racia persono: pensu malpli per la kapo, sed pli per la ventro. La 2-a cakro koncernas la intimecon, gesolecon (do, duopecon), rilatojn seksecon, negocan intersangon. Malferma cakro rezultas en harmonio en rilatoj, interdividado, facila kaj natura fizika kontakto, fluantaj movigoj, allogeco. Kernvorto ci-cakra estas kun. Kie en la 1-a cakro la homo batalas, zorgas kaj respondecas pri si mem, tie en la 2-a cakro li venkis tiun elementan batalon, nun venas la tempo por kunul(in)o, por zorgi ankau pri aliulo. Post la serioza lukto pri postvivo, lisi nun malkovras la eblecon gui. Antaue la mangajo kaj trinkajo estu nutraj, nun ili ankau estu bongustaj! Same en la seksrilatoj. En muladro tio signifas reproduktadon, en svadistano gi signifas ankau amindumi, gui. Klare: post vivolukto sekvas vivoguo. Nun vi komprenas, ke kvankam la ekstera seksorgano situas en la kampo de la baza cakro, la 2-a cakro vere regas la seksumadon. Tial gi ofte nomigas ankau la seksocakro. Nun vi povas klare vidi ankau la rilaton kun la numerologio: post la komenca soleco nun estas tempo por atenti duan personon por kune gui la vivon. Tiu ci cakro kovras la agperiodon de c. 7 gis 14 jaroj. Tio estas la periodo, kiam la infano iras ekster la familion kaj hejmon, nome lernejen, kaj venas hejmen kun amik(in)eto por kune ludi kaj gui. Lisi aprezas la familian hejmon. Blokitan cakron karakterizas jaluzo, senbremsa sopiro, timo pri propra sekseco, timo pri intimeco, manko de kreiveco kaj manko de krea energio. Mankas la ekvilibro.

Fizike ci tiu cakro estas ligita al la supra sakro gis la dua limba vertebro. Gi estas asociita kun la gusto, do la lango (esenca por bongustajoj!), pasio kaj plezuro (cina Budho kun dikega ventro!). Gia agado montrigas per la manoj. Gi kontrolas la renojn, adrenalinon, korpajn likvajojn, kaj ludas gravan rolon en la procezo de sano kaj (re)sanigo. En ci tiu rilato estas utile atentigi pri japana kutimo volvi ekstilstrion (rubandon au zonon) cirkau la ventro kiel preventilo kontrau la malsanigo (speciale malvarmumo kaj gripo). Mi transprenis tiun kutimon dum la malvarmaj sezonoj kaj devas agnoski la efikon. Kontraue nuntempe la junvirina modo evidente preskribas, ke la umbilika zono inter upo/pantalono kaj bluzo/jerzo estu nuda, ofte ankau por montri bele ornamitan traboritan umbilikon. Mi demandas min, cu tio ne gvidas al sanecaj konsekvencoj iam. Fine la cakro estas asociita kun la koloro oranga (la 2-a koloro de la cielarko) en Hindio kun kusanta argenta lunarko. La Hara cakro povas esti influata de la koloro oranga kaj muziko per lignaj blovinstrumentoj kaj precipe de la sono re. La elemento kiu apartenas al la ventra cakro estas la akvo (komparu: korpaj likvajoj, do i.a. salivo).

* Liŝi = sengenra singularo de ili. Artikolo de Kees Ruig, Nederlando, daŭrigota

Fonto: http://www.naturkuracado.info/downloads/inarevuo20062.pdf

Posté par VortexEnergetik à 02:27 - Commentaires [0] - Permalien [#]

07 mars 2008

La tria ĉakro nomiĝas la manipura

Image3La tria ĉakro nomiĝas la manipura aŭ sunplekta ĉakro. Ĝi troviĝas je la nivelo de la talio, ĉe la stomako, iom sube de la brusta osto. Ĝi koncernas la ligon inter la sinmemo kaj la ĉirkaŭa mondo, formigo de la ekzisto, rilato inter pensado kaj sentado. Do mallonge: liŝia pozicio en la mondo. ĝi estas la plej konata ĉakro. Eĉ homoj, kiuj nenion scias pri ĉakroj, konas la "plexus solaris" Kiam ni rilatas la bazan ĉakron al la introverteco, tiam ni rilatigu la 3-an al la ekstroverteco. En la 2-a ĉakro ni jam serĉis akompanon, nun estas la tempo por malfermiĝi al la cetero de la mondo. Tial la rilato al la suno. De ĉi tiu ĉakro ni volas el- kaj disradii nian kontaktemon al nia medio, nian simpation al niaj kunhomoj, nian deziron ludi rolon en tiu socio. Kiel kernovorto ni povas konsideri ĉi tie „kontakto“. Nia suna interplektaĵo koncernas la emon sentigi sian influon, la memstarecon, liberecon, memfidon, la eblecon de gvidado, regado, aŭtoritato, organizado, kaj la naturan superecon, ĉio ĉi en plena malfermiteco kaj sincereco. Ĉe malbalanco en ĉi tiu regiono la emo sentigi sian influon, pedanteco kaj ribelado superas.  La rilato kun la cifero 3 montriĝas en la kompletiĝo de onia fizika kaj familia vivo. Post la edukado kaj baza lernado nun venas la tempo por elekti profesian studon por poste, aŭ tuj trovi funkcion, perlaboron en la socio kaj realigi ambiciojn. Ankaŭ venas la tempo por serĉi kaj trovi partneron kaj fondi familion (patro + patrino + infano = 3). Ja ne senkaŭze la sunkunplekta ĉakro kovras la aĝperiodon de ĉ. 14 - 21 jaroj. Estas la tempo de pubereco kaj adulteco, de ekstera amuziĝo, de malkovro de la ekstera mondo (diskotekoj, drogoj, eksterlandaj ferioj ktp.) kaj ekestas la deziro pri pli da sendependeco. En diversaj landoj tio rezultas en la fakto, ke la ido forlasas la hejmon por memstare loĝi en luita ĉambro aŭ studentejo. Do, alia kernvorto por ĉi tiu ĉakro estas "memstareco". En la manipura ĉakro oni plenumas la 3 dimensiojn de la ĉiutaga vivo. Oni memstaras en la socio kiel postvivanto (1-a), respondeculo (2-a) kaj utila sociano (3-a). Ĝi kontrolas la persisteman energion, la streĉon kaj la emocion. La koncerna elemento de ĉi tiu ĉakro ja ne povas esti alia ol la fajro. Kaj libere rigardante la eksteran mondon la koncerna senco ja devas esti la vido, do la okuloj. Organoj influitaj de tiu ĉi ĉakro estas la hepato, pankreaso kaj lieno. La kontakto kun la fizika mondo okazas per la anuso. Fizike ĝi estas ligita al la regiono de la 2-a limba vertebro ĝis la 10-a brusta vertebro. Manipuro povas esti influita per la koloro flava, kaj per muziko per libere vibrantaj lamenetoj, kiel harmoniko, akordiono (ĝi ja pendiĝas de la stomako!)  harmoniumo kaj gurdo.

La tono reganta estas "mi".

Fonto: http://www.naturkuracado.info/downloads/inarevuo20062.pdf

Posté par VortexEnergetik à 02:46 - Commentaires [0] - Permalien [#]

08 mars 2008

La 4-a ĉakro nomiĝas la Anahata

Image4Nun ni estas duonvoje. Vere: ja pasis tri ĉakroj, precipe materiaj, la 5-a ĝis la 7-a ĉakroj estas pli spiritaj. Kaj la 4-a mezvoje, estas la ligo inter la fizika kaj la mensa/spirita parto de nia ekzisto. Ĝi nomiĝas la Anahata aŭ kora ĉakro kaj situas meze inter la mampintoj. Ĝi regas la regionon inter la 9-a kaj la 3-a brustvertebroj.

La korĉakro prezentas la sinrealigon, unuiĝon, sindonon kaj amon. Enbalance, do malfermite, ĝi montras malfermitecon, spontaneon, harmonion, korecon kaj sinceran varmon. Elbalance, do fermite, ĝi rezultas en sindubo, problema emocia vivo, problemoj pri amikecoj kaj rilatoj, malfido, lukto inter korpo kaj menso. En la numerologio la 3 reprezentas i.a. la 3-dimensiajn aspektojn, kiuj estas materiaj. La 4 aldonas la spiritan dimension, do la rilato kun la korĉakro estas klara. Same la koloro: verda, do klara al Esperantistoj. Leginte la karakterizon de ĉi tiu ĉakro vi ne miros, ke ĝia elemento estas la aero kaj ĝia sento la tuŝo, do la haŭto. En amo oni ja karesas, ĉu ne?`Anahato regas la koran ritmon, timuson kaj pulmojn, kaj manifestacias sin per la generiloj. La muzikinstrumento estas la harpo, mandolo, mandolino ktp. La reganta tono estas "fa". La aĝperiodo (21-28 jaroj) markas la transiron de lernado al laborado, de scio al sperto, de "libero" al geediĝo.

Fonto: http://www.naturkuracado.info/downloads/inarevuo20062.pdf

Posté par VortexEnergetik à 03:01 - Commentaires [0] - Permalien [#]


09 mars 2008

La 5-a ĉakro estas la Viŝuda

Image5Ĝi troviĝas en la suba parto de la gorĝo kaj kovras la regionon de la du plej supraj brust- kaj ĉiuj nuk-vertebroj. Ĝi koncernas la scion, intelekton, parolon, kaj esprimadon, kaj tiel regas la aŭdadon, aŭskultadon, lernadon, komunikadon. La aganta senso do estas la oreloj. Malferma viŝudo montriĝas per facila esprim-maniero, distingeblo, flekseblo, justeco, konscio kaj skrupulo. Blokita gorĝĉakro evidentiĝas per la malfacila kontaktiĝo kun aliuloj, malfacila realigo de kreivo, ŝajnkonduto kaj deprimo. Tiaj personoj „englutas“ tro multe da aliuloj, kaj klopodas klarigi ĉion logike aŭ redukti je teĥnikoj. La gorĝo estas la sidloko ankaŭ de la konsterniĝo kaj timo. Konata estas la gesto (precipe ĉe virinoj) permane kapti al si la gorĝon pro subita teruriĝo. La elemento apartenante al ĉi tiu ĉakro estas la etero. Ĝi kontrolas la gorĝon, tiroidojn kaj cerbon. La reganta koloro estas blua kaj la ŝatata muziko estu ludata per latuninstrumentoj. La reganta sono estas la tono „sol“. Ofte oni ligas la gorĝan ĉakron ankaŭ al la intuicio, sed mi preferas ligi tion al la 6-a ĉakro. La numero 5 reprezentas komunikadon, pensadon, verkadon kaj moviĝon. La aĝperiodo estas de ĉ. 28 - 35 jaroj. Artikolo de Kees Ruig, Nederlando, daŭrigota

Fonto: http://www.naturkuracado.info/downloads/inarevuo20062.pdf

Posté par VortexEnergetik à 03:52 - Commentaires [0] - Permalien [#]

10 mars 2008

La 6-a ĉakro nomiĝas Aĵna

Image6La 6-a ĉakro nomiĝas Aĵna ĉakro aŭ la tria okulo. Ĝia centro situas iom super la punkto meze inter la brovoj. Iam ĝi estis konsiderita kiel la lasta ĉakro de la homo. Ĝi estas la (ofte per juvelo) markita de Hindoj per koloro de sia kasto (t. n. „tikla“). Fizike tie troviĝas en la kapo la hipofiza glando. Pernerve ĝi estas ligita i. a. al la okuloj. Kiam mallumiĝas, ĝi ricevas signalon pri tio de la okuloj kaj produktas ĥemiaĵon, kiu enkondukas la dormon. Do iel vere estas tria okulo. La ĉakro asociiĝas kun inteligenteco, kompreno, envido, konscio, meditado, intuicio kaj okulta scio. Klarvideco, antaŭvido aŭ antaŭsento de aferoj estas elmontro de malfermita tria okulo. Nebalancita aĵno povas rezulti en konfuza menso, negativaj prognozoj, neado de lecionoj pri la vivo, fantaziado, iluziado, fabulismo. Ĉi tiu ĉakro regas la regionon de la okcipitra osto. Ĝi estas ligita al la kognitivaj funkcioj. Klare estas, ke al aĵno apartenas la elemento „lumo“. Budho ja estis lumigita. La senso, kiu rilatas al ĉi tiu ĉakro estas do la 6-a senso: la subita (senracia aŭ nekonscia) kompreno. La tria  okulo agas per la hipofozo kaj influas la menson. Ĝi kontrolas la zorgemon. La cifero 6 reprezentas i. a. la harmonion. Ja devas regi harmonio inter racio/ intelekto kaj menso/spirito. La muzikinstrumento, kiu apartenas al la tria okulo, estas la (forte) piano kaj la influanta sono estas „la“. Ĝia  koloro estas indigo/violkolora. Ĝi kovras la aĝperiodon de ĉ. 35 - 42 jaroj. En tiu periodo oni ofte atingas la ambician pinton de la kariero, aŭ oni konkludas, ke la irita kariervojo tamen ne kontentigis, ĉar ne gvidis al la dezirinda celo. Aŭ eble pli ĝuste: la celo ŝanĝiĝis pro mensa maturiĝo, spirita kreskado. Ofte 42-jarulo spertas „duan junaĝon“. 

Fonto: http://www.naturkuracado.info/downloads/inarevuo20062.pdf

Posté par VortexEnergetik à 04:07 - Commentaires [0] - Permalien [#]

11 mars 2008

La lasta ĉakro estas la Sahasrara

Image7La lasta ĉakro estas la Sahasrara aŭ verta ĉakro. Same kiel verto ne estas en la kapo sed sur ĝi, tiel la sahasraro troviĝas sur la supro de la kapo. Tial longtempe oni konsideris la trian okulon la lasta ĉakro de la korpo. Do ordinaraj homoj havis nur 6 ĉakrojn, nur sanktuloj kaj bodhsatvoj havis 7. La halooj ĉirkaŭ la kapoj de sanktuloj reprezentas tiun 7-an ĉakron kaj la tonsuro ĉe pastroj kaj monaĥoj estas simbola redono de tiu plej alta ĉakro. Tamen nun estas ĝenerale akceptite, ke ni ĉiuj havas 7 ĉakrojn. Krome, kvankam ĝi troviĝas super nia fizika korpo, ĝi ja troviĝas en niaj subtila kaj astrala korpoj. La vertoĉakro reprezentas la plej altan veron, spiritecon, meditecon. Ĝia malfermeco montriĝas per la disradiado de kreiveco, kosma unueco, pura konscio. Senbalanco montriĝas per timo aŭ rezisto kontraŭ la realiĝo de spiritaj eblecoj, korligiĝo kaj sinfiksiĝo al materiaĵoj, manko de spirita energio. Ĉi tiu ĉakro ligiĝas precipe al la 2 fontaneloj, regas la regionon de la kraniosto (os parietale) kaj agas per la epifizo.

Fonto: http://www.naturkuracado.info/downloads/inarevuo20062.pdf

Posté par VortexEnergetik à 04:08 - Commentaires [0] - Permalien [#]

12 mars 2008

La ĉakroj (fino)

Al la ĉakroj oni povas ligi ankoraŭ aliajn aferojn, ekz. ĉielkorpojn. Ankaŭ tie la simileco estas okulfrapa. Ekz. Marso, la dio de la batalado por la baza ĉakro, aŭ Merkurio, la dio de la komerco por la tria ĉakro. Aŭ la ligo kun vokalaj literoj I (j) ĉe la baza ĉakro estas la plej ferma vokalo. Ĝi montras internen (introverto). A (tria okulo) estas la plej malferma kaj montras eksteren (ekstroverto). Sentu vi mem per kantado de la sinsekvaj vokaloj IEHOUA. Ĉe ĉiu vokalo la buŝo iom pli malfermiĝas kaj ne nur la buŝo. Facile kontroleble per la formo de la gorĝo kaj la buŝo kaj la spirfluo tra ili. Do I estas egocentra, A estas altruisma. Se oni legas la literojn sinsekve, oni ricevas la judan nomon por dio „JEHOVA“. Inverse, se la energio venas de la alia flanko kaj trairas vin, vi ricevas sonaron, kiu reprezentas la mantron Ohm/ Auhm. Fakte la hindoj atribuas po mantro al ĉiuj ĉakroj. Vidu la sinoptikon. Oni vidas ankaŭ la diversajn nivelojn de amo en la unua, dua, kvara kaj sepa ĉakroj (en la 7-a ĉakro vi estas la amo mem), nome sinsekve seksumo, amoro/amo kaj „agape“. En Hindio oni ligas la ĉakrojn ankaŭ al aliaj simboloj kiel lotusoj kun diversnombraj petaloj, figuroj kiel trianguloj, kvadratoj, arkoj ktp. aŭ koloroj, kiuj estas diferencaj de nia ĉielarko Kiel arĝento kaj oro. Ĉakroj ludas gravan rolon en la diversaj Jogaj skoloj, en tantro, en daŭismo (taoismo), en la diversaj  terapioj (i.a. ajurvedo kaj rejkio). Kompreneble la limiteco de nia bulteno ne permesas prilumi ĉiujn aspektojn de la ĉakroj kaj pridiskuti ĉiujn detalojn (kiel la „Ĝusta“ nombro de korpoj ktp.). Tamen eble tre interesaj aferoj restis nemenciitaj. La kono kaj scio pri ĉakroj atingis la aziajn kaj eŭropajn landojn el Hindio. Sed kompreneble ankaŭ Afrikanoj kaj (pra- )Amerikanoj havas la samajn ĉakrojn. Ĉu la malnovaj kulturoj de la Indianoj, Maorio, Aŭstraloj aŭ Afrikaj triboj iel konis la ĉakrojn? Mi volonte invitas gelegantojn reagi al ĉi tiu artikol-serio per alsonoj, rimarkoj kaj kritiko.

Fonto: http://www.naturkuracado.info/downloads/inarevuo20071.pdf

Posté par VortexEnergetik à 04:13 - Commentaires [0] - Permalien [#]

21 avril 2008

Unua Ekzerco

forudaa__Music____Saido

NUN estas tempo por aktivigi niajn Ĉakroj!

En unu ekspiro malrapida, kantu tion sonon : « LAAAAMMMM », kaj samtempe vi koncentriĝas al tio Ĉakro kiu estas loki apud malsupren vertebraron. Kiam vi kantas, imagu tion sonon projektigi en la atmosfero. Kantu tri fojojn.

En un souffle lent, poussez le son « LAAAAMMMM »… Tout en prononçant ce son particulier, visualisez le son se projeter dans l’atmosphère et concentrez-vous sur la région du chakra racine (il est situé au bas de la colonne vertébrale dans la zone du coccyx).

Nu, vi povas pasi al sekvan sonon : « VAAAAMMMM », vi koncentriĝas al tio Ĉakro «hara» kiu estas loki al centra stomako. Tio Chakras alligi vin al seksa bezono kaj nutraĵo. Kantu tri fojojn.

Puis, vous passez aux sons suivants : « VAAAAMMMM », concentrez-vous sur la région du chakra « hara  »(il est situé au centre de l’abdomen). Ce chakra vous relie à la communication du corps vers l'Être à l'intérieur, à propos de ce que le corps veut et a besoin : nourriture, sexe, etc. Dites-le trois fois.

Pasu al sekvan sonon :« RAAAAMMMM », vi koncentriĝas al tio Ĉakro «suno» kiu estas loki apud ombiliko. Tio Chakras alligi vin al libereco kaj la dezira forteco. Kantu tri fojojn.   

Passez au son suivant : « RAAAAMMMM », concentrez-vous sur la région du chakra du plexus solaire (il est situé au creux de l’estomac). Ce chakra vous relie à vos émotions, à votre ego ou la personnalité, la liberté et la volonté de puissance. Dites-le trois fois.

Pasu al sekvan sonon :« YAAAAMMMM », vi koncentriĝas al tio Ĉakro «koro» kiu estas loki al koro. Tio Chakras alligi vin al amoro kaj la interrilato. Kantu tri fojojn.   

Passez au son suivant : « YAAAAMMMM », concentrez-vous sur la région du chakra du coeur. Ce chakra vous relie à votre perception d’amour et des relations. Dites-le trois fois

Pasu al sekvan sonon :« KAAAAMMMM », vi koncentriĝas al tio Ĉakro «gorĝo» kiu estas loki al gorĝo. Tio Chakras alligi vin al komuniko. Kantu tri fojojn.   

Passez au son suivant : « KAAAAMMMM », concentrez-vous sur la région du chakra de la gorge. Ce chakra vous relie à votre expression. Dites-le trois fois.

Pasu al sekvan sonon :« OOOOMMMM », vi koncentriĝas al tio Ĉakro «tria okulo» kiu estas loki al inter okuloj. Tio Ĉakro alligi vin al intelekta. Kantu tri fojojn.   

Passez au son suivant : « OOOOMMMM », concentrez-vous sur la région du chakra du troisième oeil. Ce chakra vous relie à la clairvoyance, l’intellect, la volonté et l’esprit. Dites-le trois fois.

NUN, por unuigi la groupo en harmoniakanto aŭ kolekti ciuj kune en tion sonon : « AUM ». Kantu : «AAAAAUUUUMMMM», Nun vi restias trankvila kaj apreziu tio eco.

Enfin, pour unifier, harmoniser ou synchroniser l’ensemble des chakras, le son « AUM » est chanté. Dites « AAAAAUUUUMMMM »… Maintenant, restez détendu et savourez cet état d’unification et de bien-être.

Posté par VortexEnergetik à 21:41 - Commentaires [0] - Permalien [#]